Referencie

K našim ťažiskovým témam patrí najmä vzdelávanie spolu s data a process miningom. V zozname nižšie nájdete najviac relevantné referencie ku všetkým témam zoradené podľa ich aktuálnosti. Pri referenciách na verejne dostupné projekty (a tam, kde to umožňuje nastavenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov) uvádzame aj príslušné odkazy.

Nástroj na automatický process mining

Minit

Moderný analytický nástroj určený na automatické dolovanie procesov (process mining) zo záznamov jednotlivých aktivít v logoch. Realizujeme kompletný technický návrh a implementáciu riešenia zloženého z klientskej desktopovej a serverovej časti vrátane problematiky efektívneho importu, reprezentácie, prenosu a analýzy potenciálne veľkého množstva údajov, tvorbu bohatého interaktívneho používateľského rozhrania či pokročilých aktualizačných možností. Taktiež sa podieľame na analýze a testovaní produktu.

Spolupráca s Atos IT Solutions and Services

Projekty pre verejnú správu

Dlhodobá priebežná spolupráca na rôznych projektoch pre verejnú správu od komunikácie požiadaviek so zákazníkom, cez analýzu domény, implementáciu, integráciu do rôznych externých systémov a registrov, testovanie, nasadenie a servis riešenia. V závislosti od potreby jednotlivých prípadoch sa podiel na realizácii pohybuje od úzkej spolupráce v rámci väčšieho vývojového tímu až po samostatné technické zabezpečenie riešenia.

Akademický informačný systém

Ais

Akademický informačný systém vyvíjaný na mieru pre Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Zodpovedá potrebám spojeným s evidenciou študentov, pedagógov a iných zamestnancov a s manažmentom procesov školy a rôznych aspektov štúdia. AIS podporuje integráciu s CRŠ – Centrálnym registrom študentov, CRZ – Centrálnym registrom zamestnancov, CRZP – Centrálnym registrom záverečných prác, ÚIPŠ – Ústavom informácií a prognóz školstva, interným dochádzkovým systémom (turnikety a preukazy) a inými externými organizáciami (napr. exporty pre ISIC).

Webové portály akademického informačného systému

Ais web

Webové portály akademického informačného systému poskytujú informácie a funkcionalitu pre verejnosť, študentov a pedagógov. Okrem bežných služieb spojených so štúdiom a pedagogickým procesom umožňujú študentom napríklad elektronickú formu zápisu, elektronické prihlasovanie na skúšky a konzultácie, zobrazenie osobného harmonogramu akademického roka, zobrazenie prehľadu platieb študenta a umožňujú individuálnu komunikáciu so študentmi pomocou oznamov.

Portál pre pedagógov podporuje okrem iného agendu vedenia a oponovania záverečných prác, poskytuje aktuálne prehľady o vyťaženosti skúšok a konzultácií, zobrazuje rozvrhy miestností a pre vedúcich katedier poskytuje užitočné prehľady.

Rezervačný nástroj

MyPointment

Nástroj na rýchu a efektívnu správu klientov a ich rezervácií. Poskytuje kalendárový prehľad pre jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb, ich termínov, rezervácií, aktívneho pracovného času či poznámok. Klientom sú pred ich blížiacim sa termínom zasielané notifikácie s možnosťou jednoduchého zrušenia termínu odpovedaním na zaslanú notifikáciu. Za takto zrušené termíny MyPointment umožňuje automaticky hľadať náhradu a uvoľnený termín tak zaplniť.

MyPointment tiež poskytuje klientom možnosť objednania sa na dostupné termíny cez jednoduchý webový formulár. Objednané termíny je možné následne spojiť s už existujúcimi klientami alebo na základe kontaktých údajov vytvoriť nového klienta.

Riešenie na online skenovanie dokumentov

GScan Online

Spolupráca na vývoji riešenia zameraného na online skenovanie, obrazové a OCR spracovanie a indexáciu dokumentov na platforme SharePoint Office 365. Návrh architektúry na paralelné spracovanie rôzne náročných požiadaviek od jednotlivých dokumentov až po dávky s veľkými počtami strán v multi-tenant cloudovom ako aj on-premise prostredí.

Informačný portál pre výskumné centrum

Informačný portál

Nasadenie a prispôsobenie Orchard CMS, do ktorého boli doplnené vlastné moduly riešiace o. i. synchronizáciu používateľov s Active Directory, zobrazovanie dát uložených v Orchard data modeli v tabuľkovej forme s plnou podporou vyhľadávania, zoraďovania a filtrovania, vlastný formulár pre prihlásených aj anonymných používateľov, vrátane podpory Captcha či moderné zobrazenie obsahu media knižnice.

Spolupráca na projekte pre verejnú správu v oblasti elektronického vzdelávania

Elektronické vzdelávanie

Vývoj samostatnej časti riešenia zaoberajúceho sa elektronickým testovaním veľkého počtu používateľov vrátane návrhu bezpečnosti a efektívnosti vytvoreného modulu.

Hlasom a gestami ovládané rozhranie pre ovládanie 3D scén

Natural User Interface

Samostatný technický návrh a implementácia riešenia umožňujúceho komplexné ovládanie 3D scén pomocou gest prstov a rúk a hlasových povelov. Vývoj rozhrania sa dotýka oblastí ako čistenie a vyhladzovanie vstupných údajov o polohe kostry používateľa pre plynulejšie ovládanie scény, návrh a vytváranie vhodných gest pre aktiváciu rôznych režimov interakcie (otáčanie, pohyb po scéne, výber ovládacích prvkov pomocou myši), či definíciu rôznych profilov a automatickú detekciu aplikácie, ktorá zobrazuje scénu.

Spolupráca na vývoji riešenia pre verejnú správu

Projekt pre verejnú správu

Dlhodobá spolupráca na vývoji portálového riešenia obsluhujúceho veľký počet paralelných požiadaviek vrátane podpory procesov prebiehajúcich v reálnom čase. Implementácia častí zaoberajúcich sa registráciou, autentifikáciou a autorizáciou komplexnej hierarchie používateľov, vytváranie bezpečnostných logovacích záznamov, rozposielanie notifikácií rôznym skupinám používateľov alebo vývoj komponentov tenkého klienta na mieru.

Riešenie na mobilné skenovanie dokumentov

GScan Mobile

Prvotný návrh a rozbehnutie vývoja riešenia určeného na skenovanie dokumentov pomocou mobilných zariadení. Implementácia potrebných obrazových transformácií ako adaptívna binarizácia, perspektívna transformácia a detekcia hrán dokumentov v rámci výpočtových možností podporovaných zariadení.

Webový komponent

Elektronická prihláška

Webový komponent zasadený do DotNetNuke CMS umožňujúci elektronické podanie prihlášky na štúdium. Komponent podporuje ukladanie a načítanie rozpracovanej prihlášky, po jej odoslaní ponúkne vyplnenú prihlášku na stiahnutie v MS Word formáte.

Informačný portál pre Burzu cenných papierov v Bratislave

Informačný portál

Návrh a vývoj portálu pre Burzu cenný papierov v Bratislave zobrazujúceho priebežný vývoj rôznych číselných hodnôt a indexov pomocou konfigurovateľných grafov.

Komponent pre tvorbu rozvrhov

Tvorba rozvrhov

Riešenie pozostávajúce z dvoch časti. Prvú časť tvoria všeobecné algoritmy a postupy na tvorbu rozvrhov založené na heuristických metódach prehľadávania veľkého počtu možných riešení spĺňajúcich požadované kritériá a ich výber na základe ohodnotenia daného riešenia na základe vstupných podmienok. Druhú časť predstavuje doménový model výučbových a rozvrhových plánov podľa požiadaviek vysokej školy, ktorý určuje vstupné podmienky, preferencie ako aj samostatné položky ktoré treba rozvrhovať.

Spolupráca so Siemens IT Solutions and Services

Interné a externé projekty

Spolupráca na viacerých projektoch zahrňujúcich rôzne technológie, domény, rozsah ako aj nefunkcionálne požiadavky z pohľadu množstva používateľov, bezpečnosti a potrieb koncového zákazníka.

Telekomunikačné riešenia

Interné projekty

Webové aplikácie a služby na štatistickú vizualizáciu výkonnostných a iných metrík, správu skupín, úloh a zručností operátorov call centier a spracovanie ich požiadaviek na základe konfigurovateľných pravidiel prostredníctvom komunikácie s digitálnymi telekomunikačnými ústredňami.

Informačný systém pre študijné oddelenie

SmartAdmin

Informačný systém na evidenciu študentov školy pre potreby študijného oddelenia vysokej školy vrátane filtrovania podľa komplexných kritérií, tvorby rôznych reportov a dokumentov, evidencie hodnotení, záverečných prác a rôznych iných študijných záležitostí.

Adaptívny výučbový portál

FLIP

Výučbový portál zaoberajúci sa prístupmi v oblasti adaptívneho výberu a vkladania rôznych druhov testových otázok do prezentovaných materiálov na základe Item Response Theory. Obsahuje časť pre vytváranie výučbových kurzov a adaptívnych otázok, portál slúžiaci na štúdium vytvorených elektronických kurzov a nástroj na monitorovanie práce a odhadu znalostí jednotlivých používateľov.